Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z usług Spółdzielni Inwalidów „Elektromet” poprzez stronę internetową www.elektromet.com
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.elektromet.com jest Spółdzielnia Inwalidów z siedzibą w 58-200 Dzierżoniów, ul. Staszica 27 , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej , pod numerem KRS 0000093258, NIP: 8820003415, REGON: 000456527, adres poczty elektronicznej:  sid@elektromet.com
 3. Swoje wątpliwości oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować do powołanego przez nas Pełnomocnika
  ds. Danych Osobowych Łukasza Latacz na adres  admin@elektromet.com
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.


II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą art.6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłania ofert marketingowych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • do celów rekrutacyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  • Imię i nazwisko,
  • nazwę
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego, bądź przesłane nam w plikach załączonych do korespondencji,
 3. Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy, uzyskiwane są bezpośrednio lub pośrednio i wykorzystywane wyłącznie do wykonywania umowy zawieranej pomiędzy stronami:
  • realizacji umów handlowych
  • obsługi reklamacji
  • obsługi zgłoszeń
  • obsługi rekrutacyjnej
  • obsługi zatrudnienia
 4. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł
 5. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.

 

III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy, chyba, że udzielą Państwo zgody na działania marketingowe i wtedy będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

 

IV. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1.  Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto macie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania byśmy ograniczyli przetwarzanie waszych danych osobowych na czas sprawdzenia prawidłowości danych, bądź dochodzenia roszczeń.
 5. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Zadaj pytanie