2016.10.25 Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego

2016.10.01 Realizacja projektu

2016.08.22 Zawiadomienie o wyborze oferty

2016.08.17 Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach

2016.08.17 Wyjaśnienia do zapytań wykonawcy

2016.08.16 Wyjaśnienia do zapytań wykonawcy

2016.08.04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

2016.08.04 Załączniki do SIWZ

2016.07.20 Ogłoszenie o zamówieniu ZP.01.2016
w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej progów unijnych

2016.07.20 Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

2016.07.07 Protokół z przeprowadzonej oceny ofert na koordynację projektu

2016.06.29 Dokumentacja techniczna dotycząca projektu